Goedkeuring Raad van State voor uitbreiding recreatiepark

ERMELO – De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de uitbreiding van recreatiepark De Heivlinder met 30 nieuwe vakantiewoningen, na tal van aanpassingen aan het bestemmingsplan dat de uitbreiding reguleert. Dit besluit markeert een belangrijke mijlpaal in een langlopende juridische strijd, waarbij de Raad alle bezwaren heeft verworpen die waren ingediend door omwonenden en de exploitanten van het naastgelegen recreatiepark Heidepark Speuld.

Verzet

Een eerdere poging tot uitbreiding stuitte op verzet van de Raad van State vanwege een stikstofregeling die als onrechtmatig werd beschouwd. Om de goedkeuring te verkrijgen voor de huidige uitbreiding was een nieuw stikstofonderzoek vereist om aan te tonen dat de toename van stikstof geen schadelijke gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-gebied De Veluwe.

De bezwaarmakers claimden dat de gemeenteraad van Ermelo een gedetailleerd stikstofonderzoek heeft vermeden, waarbij zij aandrongen op de noodzaak van een grondiger onderzoek. Volgens de gemeente was dit echter overbodig, omdat er geen aanzienlijke toename van stikstof werd verwacht. Deze kwestie bleef een twistpunt, vooral omdat de gemeente beweerde dat de bouw van de 30 nieuwe recreatiewoningen grotendeels met elektrisch materieel zou worden uitgevoerd, hoewel dit niet expliciet in het bestemmingsplan was vastgelegd.

Een nieuwe ontwikkeling

De Raad van State stelde echter dat dit niet strikt noodzakelijk was. Bij het verlenen van de bouwvergunningen moet primair worden gekeken naar de impact op het Natura 2000-gebied, en dat dient als de basis voor natuurbehoud. Behoefteanalyse Volgens de Raad van State kwalificeert de uitbreiding van het recreatiepark als een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’, wat impliceert dat er zorgvuldig moet worden gekeken naar de vraag of er daadwerkelijke behoefte is aan deze uitbreiding en of deze elders gerealiseerd kan worden. De bezwaarmakers hebben de noodzaak van de nieuwe recreatiewoningen sterk in twijfel getrokken.

Goed voor het dorp

Elisa (38) komt uit het dorp Ermelo en is blij met de uitbreiding. “Ik denk dat dit heel goed kan zijn voor ons dorp. De uitbreiding kan gaan zorgen voor meer tourisme, en dat is uiteindelijk voor goed voor de handel en economie. We willen allemaal dat het natuurlijk goed gaat met ons dorpje, en volgens mijn kan deze uitbreiding daar zeker bij helpen!”

Een belangrijke mijlpaal

De eigenaren van De Heivlinder en de gemeente Ermelo benadrukken echter dat een uitbreiding los van het bestaande park niet realistisch en praktisch onhaalbaar is. Bovendien zijn er volgens hen geen alternatieve locaties beschikbaar voor de uitbreiding. Zij beweren dat er vooral behoefte is aan verbetering van de kwaliteit van het recreatiepark, en dat de 30 nieuwe recreatiewoningen daarin voorzien. De Raad van State heeft dit argument als aannemelijk bestempeld.

De goedkeuring van de Raad van State markeert een belangrijke mijlpaal voor de uitbreiding van recreatiepark De Heivlinder. Ondanks de eerdere juridische tegenslagen en bezwaren van omwonenden en concurrenten, is de weg nu vrijgemaakt voor de realisatie van 30 nieuwe recreatiewoningen. Deze beslissing onderstreept het belang van zorgvuldige afwegingen bij het plannen van recreatie-uitbreidingen in ecologisch gevoelige gebieden en legt de nadruk op de noodzaak van overtuigend bewijs van behoefte en minimale impact op het milieu.